شفای بیماری

دیگه نیاز به جراحی نیست!
کرامات

دیگه نیاز به جراحی نیست!

سالیان زیادی حدود ۱۲ سال دچار درد کلیه بودم و به دکترهای زیادی مراجعه نمودم و لیکن بهبودی حاصل نمی…
دکمه بازگشت به بالا