خانواده اباصلت

پیشینه خانوادگی اباصلت
اباصلت شناسی

پیشینه خانوادگی اباصلت

اباصلت در اصل هراتی و خراسانی است و تاکنون از پدرش صالح وجدش سلیمان، شرح حال دقیقی بدست نیامده است،…
دکمه بازگشت به بالا