اهل بیت، سیره، علی

کشتند مولا را
اهل بیت

کشتند مولا را

بانگ شیون بلنداست و گویی این همه ناله را پاسخی نیست. زمینیان در ماتمند و آسمانیان چشم انتظار و علی…
دکمه بازگشت به بالا