8 - رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

بزودی پاره ای از بدن من در زمین خراسان دفن می شود، هیچ غمگینی او را زیارت نمی كند، مگر آن كه خدا غمش را زایل می كند و هیچ گناهكاری او را زیارت نمی كند، مگر آن كه خدا گناهانش را می آمرزد.

طبرسى از محمد بن ابو عباد نقل كرده است كه گفت: «امام رضا(علیه السلام) در تابستان بر حصير و در زمستان بر پلاس بود. جامه خشن مى پوشيد و چون در ميان مردم مى آمد آن را زينت مى داد.

1- آل برمك، مخصوصاً يحيى بن خالد بر مكى براى حفظ حكومت و مقام خويش هارون عباسى را وادار كردند تا موسى بن جعفر (ع) را شهيد كرد، بدين سبب امام رضا (ع) در مكه به آنها نفرين كردند، حكومت و مقامشان تار و مار گرديد.

 

مقالات دیگر...