دانه ها هر چه دارند از خاک است و باید بر همان خاک تکیه زده تا سبز شده و به ثمر بنشینند وگرنه هر چیز را جز خاک تکیه گاه خود قرار دهند ممکن است سبز شوند اما بی ثمر و بی حاصل می مانند.

یکی از مباحث و مسائلی که گاهی در بعضی محافل و مجالس شنیده می شود، محتوی بعضی از شعارهای انقلابی است! چرا بعد از سه دهه از سپری شدن انقلاب، هنوز عده ای اصرار دارند که مرگ بر آمریکا و اسرائیل در جامعه پا برجا باشد؟ آیا اصلاً این شعارهای انقلابی با مبانی دینی و قرآنی سازگاری دارد؟ چرا ما باید برای یک کشوری آرزوی مرگ و نابودی کنیم؟ این نوشتار در پی جواب این پرسش است.

«اگر از رهگذر جایگاه و پُست و مقام خویش، كبر و عُجب و غرور تو را گرفت، به عظمت ملكوت پروردگار، كه مافوق توست، و نیز قدرت و برتری وی نسبت به آنچه تو بر آن قادر نیستی، نظر كن.»

((شبى كه حضرت قائم (عج ) در آن متولد شد، هیچ نوزادى در آن شب متولد نمى شود مگر اینكه مؤ من خواهد شد، و اگر در سرزمین كفر متولد گردد، خداوند او را به بركت امام مهدى (عج ) به سوى ایمان منتقل مى سازد.))