هرکسي در ماه رمضان جماع کند و يا آنکه افطار نمايد، بايد سه کفاره بدهد و يک کفاره هم از ايشان روايت شده است

اباصلت هروي در زمانه اي مي زيست که علما و اهل دانش بيشترين و مهم ترين بخش از زندگي خود را به شنيدن و روايت حديث صرف مي کردند.

مقالات دیگر...