به این منظور فعالیت های این آستانه، چه در بُعد فرهنگی بطورخاص و چه در ابعاد مدیریتی، خدماتی و عمرانی به عنوان بستر و زیرساخت قطب فرهنگی، مطابق با موازین سازمان اوقاف و امورخیریه و دستورالعمل های مربوط، هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرا می گردد

مقالات دیگر...