تصاویر منتخب از حضور زائرین پیاده و خدمات خادمین افتخاری ایستگاه استقبال از زائرین قدم های آسمانی تا مام مهربانی   آستانه خادم الرضا(ع) ، خواجه اباصلت(ره) 5 کیلومتر جاده مشهد-فریمان

مقالات دیگر...