آدرس:

خراسان رضوی - مشهد مقدس - 5 کیلومتری جاده فریمان - آستانه مبارکه خواجه اباصلت (ره)

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره