در دنیای مدیریت ، و در صحنه ی گسترده ی زندگی

دوست دارم

هیچگونه پست و موقعیتی وجود ندارد که جزء کارهای بی نهایت روزمره نباشد هر چند آن شغل و صاحبش مقام و منزلت بالایی داشته باشند . حتی مقامات دولتی بخش زیادی از وقتشان را هدر می دهند تا زیرهزاران برگه را امضا کنند . در کشور آمریکا ، که رئیس جمهوراسناد بی نهایتی را امضا می کند این مشکل با قلم الکترونیکی حل شده است ، رایانه امضایی می کند که با امضای رئیس جمهورتفاوتی ندارد ( زیرا آن امضای رئیس جمهور است ) . کسانی که تصاویر رئیس جمهور آمریکا را که ممهور به امضای خودش است را دریافت می کنند یا کسانی که پاسخ نامه هایشان را که امضا ضمیمه آن است دریافت می کنند نمی دانند که این کامپیوتر است که برروی عکس یا نامه امضا کرده است نه رئیس جمهور . رئیس جمهور جمال عبد الناصر در مصر ناچار شد جهت کمک به خود به جای امضا از مُهر استفاده کند  . بعد از در گذشتش ، سوالاتی درباره ی سوء استفاده از مهر و موم مطرح شد . در انگلستان ملکه  شخصاً به هیچ نامه ای پاسخ نمی دهد مگر به ندرت ، و تصویر امضا شده اش را برای هیچکس ارسال نمی کند مگر برای شخصی که قبل از آن او را ملاقات کرده باشد کاری که سیل امضا ها را محدود می کند .  با این وجود ملکه برروی سیلی وحشتناک از برگه ها و اسناد امضا کرده است .

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره