عبدالرحمن پور عیدی

ان شالله آقا اباصلت واسطه شوند بین ما و امام رضا علیه السلام و بچه های ما بیمه حضرت شوند. 16/11/1397

سروش صادقی نزاد

خادم امام رضا علیه السلام شدن سعادت می خواهد خوشحالیم از اینکه در این مکان که خادمی صدیق، باوفا، عالم و خدمتگزار اهل بیت علیهم السلام مدفون استحاضر شدیم و در نماز جماعت شرکت کردیم. ان شالله از خدمتگزاران واقعی او باشیم.27/11/1397

  • 1
  • 2

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره