حضرت آیت ا... جعفر سبحانی

حضرت آیت ا... جعفر سبحانی:

حضرت آیت ا... جعفر سبحانی: «از جمله کسانی که به حدیث اهل بیتعلیهم السلام خدمت کرده و زانوی شتر خویش را در آستانه آنان خوابانده است1

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره