سخنان بزرگان درباره اباصلت(ره)

وحید بهبهانی: «روایات وارده از اباصلت،


وحید بهبهانی: «روایات وارده از اباصلت، در عیون و امالی و غیر آن، نه تنها دلیل بر تشیع او، بلکه نشانگر آن است که وی از خواص و بزرگان شیعه و از اصحاب خاص و صاحب سرّ ِ حضرت رضاعلیه السلام بوده است.» 4

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره