ابن شهر آشوب مازندرانی

ابن شهر آشوب مازندرانی؛


ابن شهر آشوب مازندرانی؛ اباصلت را از یاران خاص امام رضاعلیه السلام برمی شمارد.3

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره