محمدتقی مجلسی

محمدتقی مجلسی: «اباصلت تشیع خود را آشکار می کرده و 


محمدتقی مجلسی: «اباصلت تشیع خود را آشکار می کرده و معجزات ائمه را برای مخالفان بازگو می نموده است، که این امر باعث شده از طرف دشمنان اهل بیتعلیهم السلام مورد سرزنش قرار گیرد.»1

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره