شیخ بهایی

شیخ بهایی: «به اعتقاد من اباصلت هروی 

شیخ بهایی: «به اعتقاد من اباصلت هروی شیعه امامی مذهب است؛ زیرا مرحوم صدوق در عیون اخبارالرضاعلیه السلام روایاتی از وی نقل نموده که بر این مطلب تصریح دارد.»6 

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره