ابو العباس احمد نجاشی

ابو العباس احمد نجاشی

ابو العباس احمد نجاشی؛ اباصلت را شخصی ثقه، صحیح الحدیث، از راویان امام رضاعلیه السلام و مؤلف کتاب «وفاة الرضاعلیه السلام » معرفی نموده است.5

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره