شمس الدین محمد ذهبی

شمس الدین محمد ذهبی؛ 

شمس الدین محمد ذهبی؛ مورخ و نویسنده معروف قرن هشتم، اباصلت را فردی عالم، عابد، از دانشمندان شیعه و شخصی فاضل و جلیل القدر می داند.4

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره