بن محرز

ابن محرز؛ می گوید: «

ابن محرز؛ می گوید: «... اباصلت شخص ثروتمندی بود که به مشایخ حدیث بخشش هایی داشت و آن ها حدیثی برایش روایت می کردند.»3

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره