سخنان بزرگان درباره اباصلت(ره)

یحیی بن معین؛ وی از رجالیون معروف معاصر اباصلت بود 

یحیی بن معین؛ وی از رجالیون معروف معاصر اباصلت بود که او را ملاقات کرده و در چند مورد درباره او ابراز عقیده نموده است، از جمله می گوید: «وی(اباصلت) شخصی قابل اعتماد و راستگو بود- اباصلت را دیدم که با مردم می نشست و حدیث می گفت و دروغگو نبود.»ادقه و قدریه مبارزه می نمود و نظرات آنان را رد می کرد. وی با مردم می نشست و در طلب حدیث مسافرت می کرد

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره