سخنان بزرگان درباره اباصلت(ره)

احمدبن سیار بن ایوب مروزی؛ که اباصلت را در مرو دیدار نموده و کتابی در تاریخ مرو داشته است،

احمدبن سیار بن ایوب مروزی؛ که اباصلت را در مرو دیدار نموده و کتابی در تاریخ مرو داشته است، درباره اباصلت می گوید: «اباصلت شخصی پارسا، اهل ریاضت و یکی از معدود افراد زاهد به شمار می رفت... . او پیوسته با آرای مرجئه، جهمیه، زنادقه و قدریه مبارزه می نمود و نظرات آنان را رد می کرد. وی با مردم می نشست و در طلب حدیث مسافرت می کرد

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره