حضرت آیت ا... سید احمد خاتمی

حضرت آیت ا... سید احمد خاتمی

حضرت آیت ا... سید احمد خاتمی: «اباصلت محرم اسرار امام هشتمعلیه السلام بوده و حضرت وی را بسیار مورد کرامت و محبت خویش قرار می دادند.»

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره