حضرت آیت ا... خزعلی

حضرت آیت ا... خزعلی: 

حضرت آیت ا... خزعلی: «ایشان خادم الرضاعلیه السلام بوده اند و خیلی مقرّب؛ ...ایشان از خواص شیعه می باشند.- من هر وقت به مشهد می روم به خواجه اباصـلت رفته و ایشان را به عنوان مـردی بزرگ و خادم الرضـاعلیه السلام زیـارت می کنم.»3

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره