کرامات4

مدت 20سال اعتیاد به مواد مخدر داشتم 

مدت 20سال اعتیاد به مواد مخدر داشتم ، در ماه صفر سال 90 ضمن توسّلاتی از طریق یکی از عزیزان روحانی از شوش دانیال به سمت اباصلت هدایت شدم وقتی به حرم اباصلت مشرف شدم تحت تأثیر زیارت ایشان موفق شدم حتی سیگار را هم ترک کنم البته بدون استفاده از هرگونه دارو و درمان خاصی.

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره