کرامات2

سال ها بود که صاحب فرزند نمی شدم و مشکل جسمی و دائمی داشتم 

سال ها بود که صاحب فرزند نمی شدم و مشکل جسمی و دائمی داشتم تا اینکه وقتی به زیارت آقا اباصلت آمدم به ایشان متوسل شدم و در فاصله کوتاهی به لطف خداوند ، صاحب فرزندی به نام محمدجواد شدم.

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره