حضور اباصلت در خراسان

مهم ترین و قابل توجه ترین سال های زندگی اباصلت هروی، در سرزمین خراسان سپری شده است. خراسان آن زمان، به لحاظ سیاسی از جایگاه ویژه ای در قلمرو خلافت برخوردار بود و مرکزیت سیاسی، باعث بوجود آمدن تمرکز و رونق در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و علمی شد و این شهر را به کانون توجه و محل ظهور و حضور جمع زیادی از دانشوران تبدیل نمود، به این ترتیب حضور فردی چون اباصلت، که از مقام بالای علمی و اجتماعی برخوردار بود

حضور اباصلت در خراسان
مهم ترین و قابل توجه ترین سال های زندگی اباصلت هروی، در سرزمین خراسان سپری شده است. خراسان آن زمان، به لحاظ سیاسی از جایگاه ویژه ای در قلمرو خلافت برخوردار بود و مرکزیت سیاسی، باعث بوجود آمدن تمرکز و رونق در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و علمی شد و این شهر را به کانون توجه و محل ظهور و حضور جمع زیادی از دانشوران تبدیل نمود، به این ترتیب حضور فردی چون اباصلت، که از مقام بالای علمی و اجتماعی برخوردار بود، در خراسان و همچنین تصمیم وی برای سکونت در شهر نیشابور، بی دلیل و دور از انتظار نبود.
حضور اباصلت در خراسان به سه دوره مشخص تقسیم می شود: اول، دوره قبل از مهاجرت امام رضاعلیه السلام ؛ دوم، همزمان با حضور امام در خراسان و سوم، پس از شهادت آن حضرت.

 

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره