دوره اول، در مرو، قبل از مهاجرت امام رضاعلیه السلام

خطیب بغدادی، به نقل از احمد بن سیار مروزی در این باره می نویسد: «اباصلت به قصد غزا (جهاد با کفار) وارد مرو شد و بر مأمون وارد شد. وقتی مأمون سخنش را شنید، او را از نزدیکان و خواص قرار داد و نزد خود نگه داشت تا با او به غزا برود»

دوره اول، در مرو، قبل از مهاجرت امام رضاعلیه السلام
خطیب بغدادی، به نقل از احمد بن سیار مروزی در این باره می نویسد: «اباصلت به قصد غزا (جهاد با کفار) وارد مرو شد و بر مأمون وارد شد. وقتی مأمون سخنش را شنید، او را از نزدیکان و خواص قرار داد و نزد خود نگه داشت تا با او به غزا برود».1
اگر آغاز حضور اباصلت در خراسان، همزمان با ورود امام رضاعلیه السلام می بود، آمدنش برای غزا بی معنی به نظر می رسد. بر این اساس، ورود اباصلت به مرو به احتمال زیاد قبل از مهاجرت تاریخی امام هشـتمعلیه السلام به خراسان و در حدود سال های 198تا201ق صورت گرفته است.

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره