اباصلت در ارتباط با مأمون

در رابطه با نوع و چگونگی ارتباط اباصلت هروی با مأمون عباسی می توان گفت طبق گفته خطیب بغدادی، اباصلت تا زمانی که خلیفه عباسی مسأله خلق قـرآن را ابراز کرد، در نزد او با احترام به سر می برد. در این مدت او به عنوان یکی از دانشمندان بارزی بود که به ردّ فرقه های انحرافی مثل مرجئه، جهمیه، زنادقه و قدریه2 می پرداخت. وی بارها در نزد مأمون با اصحاب آرا و متکلمان مناظره کرد

اباصلت در ارتباط با مأمون
در رابطه با نوع و چگونگی ارتباط اباصلت هروی با مأمون عباسی می توان گفت طبق گفته خطیب بغدادی، اباصلت تا زمانی که خلیفه عباسی مسأله خلق قـرآن را ابراز کرد، در نزد او با احترام به سر می برد. در این مدت او به عنوان یکی از دانشمندان بارزی بود که به ردّ فرقه های انحرافی مثل مرجئه، جهمیه، زنادقه و قدریه2 می پرداخت. وی بارها در نزد مأمون با اصحاب آرا و متکلمان مناظره کرد و در مقام یک متکلم شیعه، همیشه پیروز میدان بود.

1. خطیب بغدادی، احمدبن علی، تاریخ بغداد، ج11، ص49 .
2. مرجئه: به کسانی می گویند که ایمان و عمل را جدا از هم می دانند و معتقدند چون ثواب و عقاب نزد خداوند است، باید در مورد گناهکاران تا روز قیامت صبر نمود. جهمیه: پیروان ابومحرز جهم بن صفوان راسبی که اعتقاد داشت بندگان هیچ قدرتی از خود ندارند و نسبت دادن کارها بر بندگان از روی مجاز است. او همچنین کلام خدا را حادث یا مخلوق می دانست. قدریه: پیروان این نظریه مخالف جبریون بودند و معتقد بودند، اعمال انسان به قدرت و توانایی خودش وابسته است. زنادقه: از نظر مسلمانان، زندیق ملحدی است که تفسیرهای گمراه کننده ای از قرآن و سنت دارد. این ها اغلب موالیان ایرانی بودند که قائل به اباحه و شک در دین و نوعی آزاداندیشی بودند و افکار خود را وارد محافل اسلامی کردند.

زمانیکه مأمون تصمیم گرفت عقیده خلق قرآن را ترویج داده و اصول آن را به صورت اعتقاد رسمی حکومت قرار دهد، اباصلت به پیروی از امام رضاعلیه السلام مخالف این نظریه بود و از حضرت چنین روایت می کرد که: «قرآن کلام خدا و غیر مخلوق است.»1 در زمان شهادت امام رضا علیه السلام در سال 203ق هم مخالفت اباصلت با مأمون کاملاً آشکار بود، چنان که وی در همان روز تدفین امامعلیه السلام، به دستور مأمون به زندان افتاد . وی این موضع انتقادی و اعتراضی خود را تا پایان عمر حفظ نمود.

1. خطیب بغدادی، احمدبن علی، تاریخ بغداد، ج8، ص 489.

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره