دوره دوم، همراهی با امام رضاعلیه السلام


امام رضاعلیه السلام، که به اجبار شهر مدینه را ترک کرد، برای رسیدن به مقصد یعنی شهر مرو، در شمال شرقی خراسان آن زمان، راهی طولانی را پیمود. همراهی اباصلت با امام از منزل نیشابور به بعد قطعی و معلوم است.

دوره دوم، همراهی با امام رضاعلیه السلام
امام رضاعلیه السلام، که به اجبار شهر مدینه را ترک کرد، برای رسیدن به مقصد یعنی شهر مرو، در شمال شرقی خراسان آن زمان، راهی طولانی را پیمود. همراهی اباصلت با امام از منزل نیشابور به بعد قطعی و معلوم است.
اباصلت هنگام ورود امام رضاعلیه السلام به خراسان، در نیشابور یا مرو بود و با توجه به سابقه آشنایی که از قبل با حضرت داشت، از نیشابور به کاروان ایشان ملحق شد و تا آخرین روزها، در کنار امام باقی ماند. از منزل نیشابور به بعد، چندین روایت و رویداد تاریخی مشهور، از امام و در رابطه با ایشان توسط اباصلت گزارش شده است، که بخش عمده ای از آگاهی ما نسبت به چگونگی حضور حضرت رضاعلیه السلام در خراسان، مدیون همین اخبار می باشد.

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره